• Regulamin Rady Rodziców

    •  

      

     Załącznik nr 1

     do Uchwały 1/2022/2023

     Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej Nr 3

     w Białogardzie

     z dnia 14.09.2022  r.

      

      

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW

     w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białogardzie

      

      

     Podstawa prawna:

     1.Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze

     zm.) –art. 22a ust. 6,art. 22ab ust. 4.

     2.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -art. 84 ust.1-2.

     3.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

     4.Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) - art. 52c ust. 3.

      

      

      

     Rozdział I

     Postanowienia ogólne

      

     § 1

      

     Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

      

     § 2

      

     1. Terenem działania Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie.

     2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których

     przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

      

     Rozdział II

     Cele Rady Rodziców

      

     § 3

      

     Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole,

     reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

     Celem Rady jest:

     1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną,

     Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami

     w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.

     2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców, wspomagających proces nauczania,

     wychowania i opieki w szkole i środowisku.

     3. Przekazywanie dyrektorowi szkoły, nauczycielom, uczniom i władzom oświatowym

     opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

     4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-

     wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

      

     Rozdział III

     Zadania i kompetencje Rady Rodziców

      

     § 4

      

     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

      

     § 5

      

     1.Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw

     podręczników.

     2. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym

     zestawie podręczników, jednak zmiana w tym zestawienie może nastąpić w trakcie roku szkolnego, przez co najmniej trzy lata szkolne.

      

     § 6

      

     1.Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,

     uchwala Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i

     działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

     2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

     porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego - profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

     3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do

     czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

     i Samorządem Uczniowskim.

     § 7

      

     1.Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach

     szkoły.

     2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia

     lub wychowania szkoły.

     § 8

      

     1.Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez

     dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

     2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania

     zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

     3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

      

     § 9

      

     1.Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez

     uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

     2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na

     terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.

     3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których

     przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju

     ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym

     dniu lub dniach.

      

     § 10

      

     Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez

     stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

     wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

      

     § 11

      

     Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

      

     § 12

      

     Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu

     nauczania.

      

     § 13

      

     Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w czasie których odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-

     Wychowawcze oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

      

     § 14

      

     Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej

     kandydata na stanowisko dyrektora.

      

     § 15

      

     Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych

     źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

      

     Rozdział IV

     Tryb przeprowadzania wyborów

      

     § 16

      

     Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

     1.Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców

     w każdym roku szkolnym.

     2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się

     z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

     3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

     4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

     przeprowadza wychowawca oddziału.

     5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

     6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy

     uzyskali największą liczbę głosów.

     7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się

     kolejną turę głosowania.

     8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który

     przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

     9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

      

      

     § 17

      

     Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

     1.Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na

     pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

     2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na

     pierwszym zebraniu rodziców.

     3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

     4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

     5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

     1) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur.

     2) Przeprowadzenie głosowania.

     3) Policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

     6. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

     7. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał

     największą liczbę głosów.

     8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze

     Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

     9. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

      

     Rozdział V

     Struktura rady rodziców

      

     § 18

      

     1.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

     wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

     2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

     1) Przewodniczący.

     2) Zastępca przewodniczącego.

     3) Skarbnik.

     4) Sekretarz.

     5) Członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.

     3. Kadencja Prezydium trwa rok.

     4. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym

     zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

     5. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków

     w trybie wyborów uzupełniających.

      

     Rozdział VI

     Zasady działania rady rodziców

      

     § 19

      

     1.Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września

     danego roku szkolnego.

     2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do

     czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

     3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony

     przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub

     dyrektora szkoły.

     4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony

     przez niego członek Rady Rodziców.

     5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków

     Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed

     planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni

     przed terminem.

     6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na

     zaproszenie Rady Rodziców.

      

     § 20

      

     1.Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej

     właściwości.

     2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w

     zebraniu.

     3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością

     głosów.

     4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.

     5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w

     głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

     6. Rodzic pełniący jednocześnie funkcje przewodniczącego oddziału klasowego w więcej niż jednej klasie, podczas głosowania oddaje jeden głos.

      

      

     § 21

      

     1.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

     2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

     1) Numer, datę i miejsce zebrania.

     2) Listę osób obecnych podczas zebrania.

     3) Zatwierdzony porządek obrad.

     4) Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.

     5) Przebieg obrad.

     6) Streszczenie wystąpień oraz wnioski.

     7) Treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników.

     8) Podpisy przewodniczącego i protokolanta.

      

     Rozdział VII

     Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

      

     § 22

      

     1.Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców

     oraz innych źródeł.

     2. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium

     ustala na początku każdego roku szkolnego.

     3. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na

     swoim pierwszym posiedzeniu.

     4. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 70%

     ustalonych wartości.

     5. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie

     z obowiązującymi przepisami finansowo- księgowymi.

     6. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

      

      

     Rozdział VIII

     Postanowienia końcowe

      

     § 23

      

     1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

     2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

     3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.

     4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie

     Rady Rodziców.

      

      

     Białogard, dn. 14.09.2022 r.