• ...

   • PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

    W BIAŁOGARDZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

    Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

    · Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

    · Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

    · Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

    · Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

    · Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

    · Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

    · Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;

    · Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

    · W okresie pracy zdalnej:

    ü  wyrażanie głosu uczniów, w tym czego potrzebują,

    ü  wspieranie uczniów wykluczonych, zarówno pod względem technicznym, jak i osamotnienia,

    ü  dbanie o utrzymanie komunikacji i poczucia wspólnoty.

     

     

    Termin

    Zadania

    Formy realizacji

    WRZESIEŃ

    Wybór do Samorządu Uczniowskiego w poszczególnych klasach w szkole

    Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w  poszczególnych klasach

    02-09.09.2022 r.

    Wybór przewodniczącego/ przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

    Kampania wyborcza i wybory do S.U., w tym:

    08.09 - 16.09.2022 r.

    _ Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego/ przewodniczącą SU

    12.09 – 26.09.2022r. _kampania wyborcza, prezentowanie się kandydatów

    27.09.2022r.wtorek

    _Wybór przewodniczącego/ przewodniczącej SU w roku szkolnym 2022/2023

    Międzynarodowy Dzień Kropki 15.09.2022 r. 

    Działania prowadzone w poszczególnych klasach przez wychowawców i uczących nauczycieli

    Wybory szkolnych DJ

    22.09.2022 r. sala 18

    Szkolny Dzień Dresa –30.09.2022 r.

     

    Zachęcamy, w tym dniu, aby każdy chętny w szkole nosił tematyczny strój i bawił się w czasie muzycznych przerw przy sali 18.

    Przewidziane wspólne zdjęcia uczniów, którzy przyłączą się do akcji.

    Analiza planu pracy Samorządu Uczniowskiego _Zebranie SU

    29.09.2022 r.;  sala 18 _Zebranie przedstawicieli SU:

    _ Wpisanie nowych propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli SU poszczególnych klas do planu pracy,

    _Analiza harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

    _Przedstawienie zaktualizowanego planu pracy SU dla Dyrekcji Szkoły.

    Hej Dziewczyny! Całoroczna akcja _”Akcja Menstruacja w Twojej szkole”

    Kontynuacja akcji walczącej z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dbanie  środki higieniczne dla dziewcząt

    Pozytywnie nakręceni… _”Akcja Nakrętka”

    Całoroczna akcja zbiórki nakrętek

    Październik

    Dzień Dziewczynek

    Muzyczne przerwy na korytarzu szkolnym przy sali 18

    Światowy Dzień Zwierząt - Dzień Kundelka

    Akcja „Szlachetna łapka”.

    Zbiórka karmy ma rzecz Schroniska SOS w Kępinie Białogardzkim – przez cały miesiąc.

    Akcja „Szlachetna łapka”.

    Dzień DEN

    Okolicznościowe życzenia SU

    Szkolny Dzień Idola.

    Dyskoteki szkolne:

    Klasy 1-3  _4 lekcja

    Klasy 4-8 _16.50-20.00

    Zachęcamy, w tym dniu, aby każdy chętny nosił tematyczny strój i bawił się w czasie muzycznych przerw przy sali 18.

    Przewidziane wspólne zdjęcia uczniów, którzy przyłączą się do akcji.

    Dyskoteki szkolne

    Akcja Znicz 2022. Szkoła Pamięta!

    Porządkowanie grobów przy ul. Szpitalnej w Białogardzie; Akcja zbiórki małych zniczy i wkładów

    Listopad

    Spotkanie Zarządu SU

    Omówienie spraw bieżących sala 18

    Narodowe Święto Niepodległości

    Gazetka okolicznościowa ; Szkoła do Hymnu!

    Szkolny Dzień bez Plecaka i Torebki

    16.11.2022r. środa. Zachęcamy, w tym dniu, aby każdy chętny nosił swoje przybory szkolne, zeszyty i podręczniki w kreatywny sposób.

    Szkolny Dzień Kredki

    21.11.2022 r._ Rysowanie na holach szkoły przy muzyce.

    Szlachetna łapka 2022

    Wyjście wolontariuszy do Schroniska SOS w Klępinie; dostarczenie zebranej karmy dla podopiecznych schroniska, ognisko.

    Katarzynki _Andrzejki

    Dyskoteki szkolne.

    Wróżby i zabawy okolicznościowe w klasach z wychowawcami

    Grudzień

    I Ty możesz zostać Św. Mikołajem_ 06.12.2022 r.

    Dzień czerwony; mile widziane elementy strojów świątecznych

    Międzynarodowy Dzień Wolontariusza oraz Dzień Praw Człowieka – zebranie SU

    Spotkanie SU

    Kolorowy Tydzień w szkole

    Poniedziałek żółty;

    Wtorek czerwony;

    Środa niebieski;

    Czwartek biały;

    Piątek zielony.

    Zachęcamy, w tym tygodniu, aby każdy chętny nosił elementy stroju w wybranym przez SU kolorze dnia.

     

    Wigilie klasowe – Wigilia bez plastiku

    Akcja _”Wigilia bez plastiku”

    Styczeń

    Dzień Kubusia Puchatka

    Akcja „Ubierz coś żółtego” w wigilię święta, czyli dzień wcześniej 18.01.2023 r.  Wspólne czytanie fragmentów bajek o Kubusiu Puchatku i inne niespodzianki.

    Luty

    Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

    Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

    Dzień Sympatii – szkolne Walentynki

    Dyskoteki szkolne – pojedynki taneczne

    Walentynkowa Poczta Serduszkowa – doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”  Dyskoteki szkolne – pojedynki taneczne

    Marzec

    Dzień Wiosny, w tym:

     

    a/Dzień kolorowej skarpetki_ Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

     

    b/Szkolny Dzień Talentów

    Projekt _Wiosenne drzwi do klasy do 20.03.2023 r.

    _Akcja „Przebieranie – niepytanie” - obowiązuje zielony kolor stroju 21.03.2023 r. oraz _Akcja „Ubierz kolorową skarpetkę”

     

    Szkolny Dzień Talentów 

    Kwiecień

    Dbajmy o Zdowie

    W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia przygotowanie gazetki SU

    Dzień Ziemi

    Projekty plastyczno-techniczny dla klas, w tym wykonanie makiety lub plakatu promującego czyste środowisko i walkę na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu. Nauka świadomego segregowania śmieci

    Międzynarodowy Dzień Tańca

    Dyskoteki szkolne

    Konkurs taneczny połączony z warsztatami tanecznymi

    Dyskoteki szkolne

    Maj

    Dzień Dobrych Uczynków

    Okolicznościowe działania SU

    Akcja _Zostań młodym ratownikiem

    Zajęcia dla uczniów z ratownictwa przedmedycznego z udziałem ratowników WOPR

    Światowy Dzień Papierowych Samolotów

    Zabawy okolicznościowe

    Czerwiec

    Międzynarodowy Dzień Dziecka

    Włączenie się SU do przygotowań obchodów Dnia Dziecka przez Radę Rodziców

    Festyn Rodzinny

    Okolicznościowe działania SU, w tym włączenie się do pomocy  rodzicom i nauczycielom

    Spotkanie SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

    Spotkanie SU podsumowujące pracę w drugim półroczu. Wnioski do dalszej pracy.

     

    Prace w ciągu roku szkolnego:

    · organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;

     · współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

    · współudział w uroczystościach szkolnych;

    · udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych - zależnie od potrzeb i możliwości.

    Plan samorządu opiera się na planie wychowawczym szkoły i zadania samorządu wpisują się w następujące obszary:

    · ZDROWIE – edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna, pomoc przedmedyczna

    · RELACJE – kształtowanie postaw społecznych: wybory do Samorządu, wolontariat, Młody Obywatel, Hej Dziewczyny!

    · KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3- go Maja, Święto Patrona Szkoły

    · BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

     

    Plan pracy SU będzie modyfikowany w czasie bieżącej pracy  m.in. ze względu na aktualne potrzeby uczniów oraz ich możliwości.

      

     Opiekun SU – dr Katarzyna Ryglewicz